क्रियाकलाप: सप्तमकक्षायै

अधोलिखिततालिकायां संख्यापदान् वर्णचित्रितान् कुरुत ।

कच्छप: सप्तविंशति: व्यजनानि कष्टम् द्वादश
वदति वस्तूनि सेवका: अष्टादश सत्येन
यूयम् सुभाषितम् दश फलानि एकम्
त्रिंशत् त्रीणि गृहे यच्छति कृष्णमूर्ति:
कर्मकरा: सत्काराय अतीव चत्वारिंशत्

षोडश

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s