Activity 6 th Class

यथोचितं  पदानि संयोज्य शुद्धवाक्यरचनां कुरुत । 

बालक:                                          गर्जत:

वृक्ष:                                              पतन्ति

सिंहौ                                             पठति

गजा:                                             नृत्यन्ति 

सौचिक:                                        खादन्ति 

बालिका:                                        अस्ति 

छात्रौ                                             चलन्ति

पत्राणि                                          फलति

वानरा:                                        वस्त्रं सीव्यति  

एषा  दोला                                    लिखत: |

…………………………………………………………………

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s