ACTIVITY CLASS 6 th

अत्र  एका तालिका दत्ता ।  तालिकायां अक्षरा: अपि दत्ता: ।  छात्रा: पठितान् शब्दान् अवगत्य तान्  वर्णचित्रितान् कुर्यु: ।

स्था लि का तु जा:
वे को
कि न्ति नि टि द्वा
गो षा नि ले त्रं का मा
ला का सौ चि क: पि
का श्वौ क्ष का
रा: क्षि का गा क:

 

 

अत्र केचन शब्दा: दीयन्ते । तेषु रिक्तस्थानेषु समुचितवर्णान् कोष्ठात् गृहीत्वा लिखत ।

१ …………. मि का    (  धा  /   श्र  /  अ )                    श्र  मि का 

२ सु ……… र्ण का र:  ( स  /  व  / क  )

३ म ……….. रा णि   ( तु  /  चु  / धु  )

४ कु र्व  …….        (  ति /  सि  /  न्ति  )

५ …… टि का   (  घ  / च  /  प )

६ पि …..  लि का   (  पि  / पी /  पु )

७ वि श्रा म …… ह म् (  कृ  /  गृ  /  धृ )

८ म ….. रा:     (  यू  /  मू  /  कू  )

९ पु ष्पा …….    (  ति  /  नि  / णि  )

१० पु …… क म्  ( र  / व  / स्त  )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s