Blue Print 8th Skt

 

 

लघुसंचितपरीक्षा । अष्टमकक्षा । संस्कृतम् । नीली नक्षा । २०१६ जूलै ।

क्रमसंख्या प्रश्नप्रकार: अंका:
अपठितं वाचनम्
कथापूरणम्
पाठ्यांशं पठित्वा उत्तरत
वाक्येषु कर्तृपदचयनम्
श्लोकांशमेलनम्
रिक्तस्थानपूरणम्
श्लोकांशं पठित्वा उत्तरत
विपरीतपदानि
प्रश्न निर्माणं
१० वाक्यरचना
११ सन्धिकार्यम्
१२ क: कं कथयति
पूर्णाँका:    ५०

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s